1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten voor zowel de voorbereidende als de uitvoerende handelingen.

Al wie met Git Van den Borne in naam van Berg-Op een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder “klant” genoemd.

Git Van den Borne zal hierna – in naam van Berg-Op – vernoemd worden als “opruimcoach”.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Git Van den Borne in naam van Berg-Op sluit met de klant voor advies en coaching of het verzorgen van workshops.

2. Kwaliteit

De opruimcoach verplicht zich tot het leveren van kwalitatief werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk gebeuren naar beste vermogen van de coach.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

De offertes aan klanten of opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van 14 dagen.

De opruimcoach kan niet aan haar offerte worden gehouden als de klant of opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven. Door het ondertekenen van de offerte gaat de klant of opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het coaching-traject (prijs, aantal uren en plan van aanpak) en de algemene voorwaarden.

Na ontvangst van de ondertekende offerte stuurt de opruimcoach de klant of opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Binnen zeven dagen na verzending van de bevestiging kan de klant of opdrachtgever de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

4. Privacy

De opruimcoach verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever, verkregen bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur, als vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Duur en beëindiging van opdrachten

Het intake- en adviesgesprek

De opruimcoach houdt zich er aan om de klant te bezoeken om de vraag van de opdrachtgever scherp te stellen en de opdracht voldoende te kunnen inschatten. Dit gesprek duurt gemiddeld 1 uur, wordt aangerekend als adviesgesprek en op factuur in mindering gebracht wanneer er na de eerste sessie een vervolgsessie van minimum 3u wenselijk blijkt.

De opruimsessie

De individuele opruimcoaching bestaat uit sessies van gemiddeld 3 uur. De sessie vindt plaats in de woning of ruimte die de klant wenst op te ruimen. De coaching start stipt op het afgesproken uur. Voor een optimaal resultaat zorgt de klant ervoor dat hij/zij tijdens de opruimsessie zo weinig mogelijk gestoord kan worden.

Tijdens de sessie leert de coach de klant al doende technieken aan die hem/haar in staat stellen doeltreffend op te ruimen en de ruimte ook in de toekomst opgeruimd te houden. Tijdens elke opruimsessie wordt er dus een zichtbaar resultaat behaald. Pauzes kunnen gehouden worden op initiatief van de klant. De coach zal hiertoe zelf geen initiatief nemen.

Tijdens de sessie focust de klant zich op zijn/haar persoonlijke spullen. Persoonlijke spullen van huisgenoten of anderen worden niet behandeld tijdens de coaching, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gekregen van hen.

Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen klant en opruimcoach op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

Workshops

Workshops worden op maat van de opdrachtgever samengesteld. Na de informatievraag van de opdrachtgever met een beschrijving van de opdracht, bezorgt de coach een vrijblijvende offerte aan de opdrachtgever. Op basis daarvan kan beslist worden tot samenwerking.

6. Betaling

Betalingen worden geaccepteerd via overschrijving, contant of via de Payconic-app. Het volledige bedrag van een adviesgesprek, opruimsessie of een workshop moet uiterlijk aan het einde van deze activiteit betaald zijn, of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.

7. Overmacht

Opruimsessie

Afspraken voor een opruimsessie kunnen ten laatste 24 uur vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt er 60 EUR in

rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant. De opruimcoach houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. De coach zal in dat geval andere data voorstellen. De opdrachtgever heeft dan geen recht op een schadevergoeding. Als de klant tijdens een opruimsessie beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, wordt het volledige tarief van de sessie aangerekend.

Wanneer de coach ervan overtuigd is de klant niet verder te kunnen begeleiden, om welke reden dan ook, dan kan de opruimsessie voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op een terugbetaling van de onvoltooide uren van de sessie.

Workshops

De opdrachtgever kan de workshop tot 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk per e-mail kosteloos annuleren. Bij annulering per e-mail minder dan 30 kalenderdagen op voorhand wordt 50% van de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen op voorhand of bij niet-annulering wordt de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

De coach heeft het recht om elke workshop te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

8. Aansprakelijkheid

De opruimcoach is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimsessies, al dan niet in overleg met de coach.. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes. Om het recht op schadevergoeding te kunnen genieten, meldt de opdrachtgever zo vlug mogelijk de schade schriftelijk bij de coach.

Als er door het verrichten van diensten door de opruimcoach schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van de door de coach afgesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.